Сучасний мультимедійний клас - найважливіше завдання в умовах інформаційного суспільства. Реалізований

Доданий
08.09.2016
Номер
64
Освіта

Сучасну школу і освіту в ній вже неможливо уявити без комп’ютерної техніки та мультимедійних технологій. Найважливіше завдання в умовах інформаційного суспільства – навчити дітей ефективно користуватися інформаційними технологіями, і від успішного вирішення цього завдання визначальною мірою залежатиме розвиток нашої країни через самореалізацію кожного її громадянина.

Автор проєкту
Бюджет
197 940 грн
Розрахунок бюджету

Опис

Опис проекту

Основною метою проекту є формування у дітей єдиного інформаційного середовища школи що забезпечує:
- підвищення ефективності, доступності та якості освіти на основі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес;
- збереження, розвиток і ефективне використання інформаційно-технологічного потенціалу громадсько-активної школи для громади міста;
- створення умов для переходу до якісно нового рівня освіти на основі використання інформаційних технологій.
Використання комп’ютерних програм, електронних засобів навчального призначення значно підвищують якість навчання, але при використанні ІКТ в навчально-виховному процесі в загальноосвітніх навчальних закладах виникли проблеми:
недостатнє матеріально-технічне та науково-методичне забезпечення навчальних закладів, застарілість обладнання;
недостатньо розроблені методики використання сучасних інформаційних технологій навчання у навчальному процесі під час вивчення усіх навчальних предметів;
недостатня підготовка педагогічних кадрів до використання в навчальному процесі засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
відсутність у вчителів мотивації щодо використання сучасних інформаційних технологій навчання.
Актуальним є обговорення проблеми - використання мультимедійної та інтерактивної техніки на уроках інформатики та ІКТ та забезпечення в початкових класах мультимедійних комплексів( класів). Це інтерактивна дошка + персональні комп’ютери + мультимедійний проектор. Це такий комплекс, який поєднує в собі всі переваги сучасних комп'ютерних технологій і виводить процес навчання на якісно новий рівень. Він відповідає тому способу сприйняття інформації, яким відрізняється нове покоління школярів.
Запропоновані рішення :
- впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітню та управлінську діяльність для створення єдиного інформаційного простору школи;
- забезпечення умов для формування інформаційної культури учасників освітнього процесу школи та жителів міста, адекватної сучасному рівню розвитку інформаційних технологій;
- впровадження мультимедійної та інтерактивної техніки на уроках інформатики та ІКТ.
- успішне функціонування громадсько-активної школи як цілісної соціально-педагогічної системи в місті.
- розвиток громади, чиї ресурси і структури покликані служити інтересам кожного члена громади:
- доступність шкільних ресурсів для всіх членів громади;
- інформаційне висвітлення проекту.
Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту.
Короткотривалі наслідки реалізації проекту:
- покращення матеріально - технічного стану школи;
- перехід до якісно нового рівня освіти на основі нових інформаційних технологій;
- удосконалення моделі громадсько- активної школи;
- використання ресурсного потенціалу школи для усіх членів громади;
- створення єдиного інформаційного простору школи;
- автоматизація управлінської діяльності.
Перспективні наслідки реалізації проекту :
- створення і поширення практики діяльності громадсько- активної школи як центру впровадження інформаційних технологій серед інших шкіл , як інноваційної моделі співпраці школи і органів місцевого самоврядування;
- істотне підвищення ефективності навчання, якості знань і умінь учнів;
- підготовка випускників, здатних гнучко адаптуватися в умовах інформатизації життя сучасного суспільства;
- зростає кількість учнів та дорослого населення з навиками застосування інформаційних технологій в навчальній, творчій та повсякденній діяльності;
- зростає інформаційна культура учнів, вчителів та громади міста;
- персонал школи удосконалює інноваційно практичні навички в своїй роботі;
- здійснення координації діяльності всіх організацій і установ які існують у громаді.
Реалізація проекту навчить дітей і вчителів ефективно користуватися інформаційними технологіями, і від успішного вирішення цього завдання визначальною мірою залежатиме розвиток нашої країни та її місце у світовій спільноті.

Обґрунтування бенефіціарів проекту

Загальна кількість учасників проекту – 3135 осіб, мешканців , серед них:
- педагогічний колектив школи - 85 осіб;
- учні - 1050 осіб;
- батьки – приблизно 2000 осіб;
- територіальна громада;
- партнери.

Умови використання результатів проекту всіма мешканцями міста

Залучення до реалізації проекту дітей, педагогів та їх батьків дозволить зробити проект максимально цікавим та пізнавальним для дітей. Через безпосередню участь, діти не тільки дізнаватимуться, але й вчитимуться користуватись новітніми технологіями, застосовувати набуті знання на практиці , будуть орієнтуватися в інформаційному середовищі та самостійно використовувати Інтернет-ресурси. Щоб виконати всі ці завдання, треба використовувати мультимедійну та інтерактивну техніку на уроках інформатики та ІКТ з 09:00 до 15:00 год. , а з 16:00 до 20:00 год. даний обладнаний кабінет можна використовувати для гурткових занять з учнями та їх батьками, для підготовки до ЗНО та роботи над проектами. Всі учителі, які працюють з інтерактивними дошками, відзначають стрімке підвищення інтересу учнів до навчання. А відомо, що формування в учнів стійкого активного інтересу є визначальною метою сучасної шкільної освіти.

Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту

Внаслідок проведеного проекту більше 1050 школярів (з них 514 в початкових класах), які навчаються в Чернівецькій ЗОШ № 24, профілем якої є інформаційні технології (вікова категорія 6 - 18 років), отримають сучасні високоякісні і безпечні комп’ютери нового покоління, інтерактивну дошку та мультимедійний проектор.
Мультимедійний клас розрахований на 20 учнів і викладача, побудований на базі комп'ютерів, інтерактивної дошки та проекційного обладнання, їх використання допоможе підвищити ефективність уроків, психологічно полегшить процес засвоєння матеріалу учнями, активізує увагу, розширить кругозір, підвищить рівень використання наочності на уроці, сформує уміння добувати інформацію із різних джерел, обробляти її за допомогою комп’ютерних технологій, підвищить продуктивність праці педагогів і учнів,зробить урок привабливим і сучасним. В разі реалізації проекту, очікуємо таких результатів:
- створення єдиного інформаційного простору школи;
- можливість значно підвищити ефективність навчання;
- оволодіння учасниками проекту новими інформаційними технологіями;
- оновлення змісту навчання шляхом підвищення рівня ефективності
використання інформаційно - комунікаційних технологій в школі;
- створення сприятливих умов для інтелектуального, соціального,
морального становлення особистості учня;
- становлення школи як громадсько- активної установи міста;
- зросте соціально-економічний розвиток міста;
Таким чином, можна зробити висновок, що при використанні мультимедійної та інтерактивної техніки, необхідного спеціального програмного забезпечення на уроках інформатики та інших навчальних предметів відбувається реалізація і розкриття переданих знань від учителя учневі, а також дозволяє придбати уроку більшу ефективність, підвищити мотиваційний фон учнів. Також важливо грамотно використовувати вище перелічені програмні засоби, що дозволяють мультимедійної та інтерактивної техніці ефективно і благотворно впровадитися в процес навчання інформатики та ІКТ.

Чи потребує проект додаткових коштів на утримання об’єкту, що є результатом проекту

Так.
На утримання мультимедійного класу, потрібні будуть додаткові витрати:
на електроенергію
на технічне обслуговування
на прибирання

Фотографії